Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Rok 2021

11 maja 2022
Czytaj więcej o: Rok 2021

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dyrektor Przedszkola nr 2 „Kraina Wesołej Zabawy” w Koninie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani  Marzena Koziarska zamieszkała w Bielawach.

15 marca 2022
Czytaj więcej o: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - GŁÓWNY KSIĘGOWY

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 2 „KRAINA WESOŁEJ ZABAWY” W KONINIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY

nazwa stanowiska pracy

1.Nazwa i adres jednostki ogłaszającej konkurs:  Przedszkole nr 2 „Kraina Wesołej Zabawy” w Koninie,  ul. Noskowskiego 4,  62-510 Konin

2.Określenie stanowiska urzędniczego:  Główny księgowy w Przedszkolu nr 2 „Kraina Wesołej Zabawy” w Koninie

Wymiar czasu pracy: 7/8 etatu

Liczba stanowisk pracy: - 1 stanowisko

Wymagania niezbędne:

1)     ma obywatelstwo  polskie lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia
w Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

2)     ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

3)     nie była skazana prawomocnym  wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)     posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,

5)     spełnia jeden z poniższych warunków:

 • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 letnią praktykę w księgowości,
 • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

6)     cieszy się nieposzlakowaną opinią,

7)     jej stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego.

Wymagania dodatkowe:

1)      ogólna znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,

2)      ogólna znajomość zasad finansowania zadań oświatowych na placówek oświatowych,

3)      umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, sprawozdań budżetowych, bilansów, rachunków zysków i strat, zestawień zmian w funduszu jednostek, tworzenia prognoz, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,

4)      znajomość programów komputerowych stosowanych w księgowości,

5)      umiejętność obsługi komputera,

6)      cechy osobowości takie jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. terminowa ewidencja księgowa i finansowa operacji gospodarczych przedszkola,
 2. przyjmowanie, dekretowanie sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym obsługiwanej jednostki,
 3. sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych, zestawień, analiz finansowych,
 4. przeprowadzanie bieżącej analizy z zakresu wykonywania planu dochodów, wydatków, wskaźników,
 5. przygotowywanie propozycji zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych we współpracy z dyrektorem placówki,
 6. sporządzanie sprawozdania SIO w zakresie dotyczącym w/w stanowiska,
 7. sporządzanie poleceń przelewu na rzecz kontrahentów, przekazywanie dochodów do organu prowadzącego,
 8. prowadzenie ewidencji środków trwałych na kontach syntetycznych i uzgadnianie z kontami analitycznymi prowadzonymi w przedszkolu,
 9. współpraca z pracownikiem zajmującym się naliczaniem wynagrodzeń,
 10. wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez dyrektora przedszkola.
26 stycznia 2022
Czytaj więcej o: NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - GŁÓWNY KSIĘGOWY